master
All Posts by

master

Showing 1 Result(s)
Travel

“Sendai Night in Bangkok” ขอบคุณคนไทยตอบรับเที่ยวบินตรงเซนได-กรุงเทพฯ

 เมืองเซนไดและภูมิภาคโทโฮคุส่งตัวแทน 39 คนร่วมงาน “Sendai Night in Bangkok” ขอบคุณคนไทยตอบรับเที่ยวบินตรงเซนไดภายหลังเปิดให้บริการเพียง 3 เดือน นายกเทศมนตรีปลื้มมั่นใจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค คุณโคริ …